Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser – allt som lever och växer. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet och det är vi som forskar, utbildar och informerar om möjligheter och risker med olika sätt att använda vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur.
I dagens läge består universitet utav fyra olika fakulteter:
– Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, huvudsakligen lokaliserad i Alnarp
– Fakulteten för naturresurser och lantbruks vetenskap, huvudsakligen lokaliserad i Uppsala
– Fakulteten för skogsvetenskap, huvudsakligen lokaliserad i Umeå
– Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, huvudsakligen lokaliserad i Uppsala

Under respektive fakultet lyder ett antal institutioner och andra enheter. Därutöver finns vissa centrumbildningar som tillhör fler än en fakultet, eller är gemensamma för SLU och externa samarbetspartner.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap tillkom så sent som 2004 – men har rötter ända tillbaka till 1775.  Idag ansvarar vi för landets forskning och högre utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid institutionerna i Uppsala och Skara. Hos oss läser över tusen studenter och cirka 200 forskarstuderande.

Institutionen för kliniska vetenskaper
Vår verksamhetsidé är att, genom att bedriva utbildning och forskning på individ- och populationsnivå inom klinisk och komparativ veterinär­medicin, bidra till kontinuerlig kunskapsutveckling om såväl djurs hälsa och sjukdomar, som djurens och djursjukdomarnas konsekvenser för människors hälsa. Den information vi förmedlar ska vara baserad på den mest tillförlitliga kunskap som är tillgänglig.

Vi består utav fyra avdelningar och inom dessa finns de även ett antal sektioner:

Avdelningen för diagnostik och stordjur 

 • Sektionen för bilddiagnostik
 • Sektionen för klinisk kemi
 • Sektionen för stordjurskirurgi och anestesiologi
 • Sektionen för hästmedicin
 • Sektionen för gris- och fjäderfäsjukdomar
 • Sektionen för komparativ medicin och fysiologi

Specialmottagarna vid Universitetsdjursjukhuset (UDS) bemannas av specialister från vår institution. Kontakt och tidsbeställning sker via UDS hästklinik tel. 018-67 29 50

 • Specialistmottagning Dermatologi
 • Specialistmottagning Kardiologi
 • Specialistmottagning Odontologi
 • Specialistmottagning Oftalmologi
 • Specialistmottagning Respiration

Avdelningen för idisslarmedicin och epidemiologi

 • Sektionen för idisslarmedicin
 • Sektionen för epidemiologi

Avdelningen för kirurgi och medicin – hund, katt och andra smådjur
Specialistmottagningarna vid Universitetsdjursjukhuset (UDS) bemannas av specialister från vår institution. Kontakt och tidsbeställning sker via UDS smådjursklinik (till UDS specialistmottagningar på smådjurskliniken).

 • Specialistmottagning Dermatologi
 • Specialistmottagning Kardiologi
 • Specialistmottagning Odontologi
 • Specialistmottagning Onkologi
 • Specialistmottagning Ortopedi
 • Specialistmottagning Reproduktion (sjukdomar i könsorganen)

Avdelningen för reproduktion

 • Specialistmottagning, hund- och kattreproduktion (fertilitet och spermabank)
 • Specialistmottagning, hästreproduktion

Utöver dessa fyra avdelningar har vi även en gemensam servicefunktion som består av:

 • Administration
 • Laboratorier
 • Stall och fordon

Övrig verksamhet knuten till institutionen
Kliniskt träningscentrum ”KTC” erbjuder möjlighet till träning och fördjupning i kliniskt praktiska metoder för studenter och personal inom djursjukvård. Verksamheten bedrivs på ett etiskt och pedagogiskt fördelaktigt sätt med hjälp av attrapper och modeller av djur samt med hjälp av datorbaserad undervisning.
Center of Clinical Comparative Oncology ”C3O” – ett nätverk för forskare inom området cancer hos sällskapsdjur.
Hunddiabetes – webbplats för att informera ägare till hundar med diabetes mellitus.
Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala ”CRU” – ett nätverk för forskare inom ämnet reproduktionsbiologi vid SLU och Uppsala Universitet. CRU arrangerar konferenser, seminarier, workshops etc.
Framtidens djurhälsa och djurvälfärd – ett fakultetsövergripande program inom SLU för samordning av bland annat internationella kontakter och forskningsprojekt.
Framtidens lantbruk – djur, växter och markanvändning – ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med tonvikt på lantbrukets produktion och markanvändning.

Historik
Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) bildades den 1 juli 2004 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för Idisslarmedicin och epidemiologi, Obstetrik och gynekologi (inklusive Ambulatoriska kliniken och avdelningen för internationell kursverksamhet ”SIPAR”) samt Kirurgi och medicin – stordjur. Sammanslagningen fortsatte 1 januari 2007 då Institutionen för kirurgi och medicin – smådjur samt de tidigare avdelningarna för Klinisk kemi och Bilddiagnostik överflyttades från Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Samtidigt bröts Ambulatoriska kliniken och den kliniska, patientbaserade verksamheten för häst, hund, katt och andra smådjur ut och Universitetsdjursjukhuset (UDS) bildades. De löpande diagnostiska delarna av bilddiagnostik och klinisk kemi överfördes också till UDS. Undervisnings- och forskningsverksamheten placerades på KV.

De nuvarande avdelningarna har därefter ytterligare slagits samman och bytt namn så att det idag finns fyra avdelningar: Diagnostik och stordjur, Kirurgi och medicin – hund, katt och andra smådjur, Idisslarmedicin och epidemiologi och Reproduktion.

Välkommen!

Gå till toppen