Länsstyrelsen i Skåne län

Skåne är en del av Öresundsregionen och en ekonomisk motor. Läget är idealiskt med det ekonomiskt utvecklade Västeuropa och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Här råder framtidsanda och optimism.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen har ett brett ansvarsområde
Till detta hör bland annat kunskapsförmedling, samordning och utveckling av olika sakfrågor, men också myndighetsuppgifter. Vi ger tillstånd till olika verksamheter, prövar och utövar tillsyn inom t.ex miljö, fysisk planering och social omvårdnad. Vi tar hand om överklagningsärenden, bidragshantering inom främst lantbruks- och bostadsområdet samt följer upp och utvärderar vad som händer i länet.

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetensområden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.
Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.
Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö

Välkommen!

Gå till toppen