Chalmers

Chalmers tekniska högskola är en av två stiftelsehögskolor i Sverige. Detta innebär att högsta beslutande organ är styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Idag består Chalmers av två Campus: Johanneberg och Lindholmen. Campus Johanneberg är det område som de flesta syftar på när de pratar om Chalmers tekniska högskola och det är denna del som tidigare kallades Gibraltarområdet. De flesta avcivilingenjörsprogrammen finns på campus Johanneberg och här finns det nybyggda kårhuset. På campus Lindholmen håller högskoleingenjörsprogrammen till samt Sjöbefälsskolan. Ett omfattande arbete pågår för att klyftorna mellan de båda campusens status ska minska. På Lindholmen har det de senaste åren uppförts flera nya skolbyggnader. Förutom på de båda campusen har Chalmers forskning vid Onsala Rymdobservatorium, SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) i Delsjön och Lundbergslaboratoriet på Medicinareberget i Göteborg.

På Chalmers utbildas civilingenjörer, arkitekter, högskoleingenjörer, teknologi kandidater, teknologi doktorer och licentiater samt sjöbefäl. Chalmers har genom Chalmers Asia kontor vid National Chiao Tung University (NCTU) i Taiwan. Syftet är att öka medvetenheten på Chalmers om utvecklingen i Öst Asien med fokus på Taiwan, att främja studentutbytet mellan NCTU och Chalmers, samt att synliggöra Chalmers i regionen.
Chalmers är sedan den 1 juli 1994 en stiftelsehögskola med styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som högsta beslutande organ. I Chalmerskoncernen ingår Chalmers tekniska högskola AB samt ett antal dotterbolag.

Med utgångspunkt i vårt uppdrag ”Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess”, har Chalmers startat en resa.
Vår ambition är att, genom fokus på kompetens, kunskap och samverkan, spela en viktig och påvisbar roll i samhällets utveckling. Vår roll har lokala, nationella och globala perspektiv och det övergripande målet är att bidra till en verklig omställning i samhället i enlighet med vår vision ”Chalmers – för en hållbar framtid”.

Kontakt
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Telefon: 031- 772 10 00 (växel)
Fax: 031- 772 38 72

Välkommen!

Gå till toppen